Blog

ATA
Tháng Mười Một 27, 2018
Không có phản hồi

Mẫu cam kết bảo mật thông tin dự án

Mẫu cam kết bảo mật thông tin dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

(Vv: Bảo mật thông tin Dự án ID …)

 

– Căn cứ qui định tại Bộ luật dân sự, Luật Thương Mại và Luật Sở hữu trí tuệ.

– Theo sự thỏa thuận của các bên.

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm ……,

 

Chúng tôi gồm:

 

Bên AÔng / Bà …

Địa chỉ: …

Điện thoại: …

Là: Chủ sở hữu bản thiết kế và các dữ liệu thông tin liên quan đến dự án ID … . Sau đây gọi tắt là “Dự án”.

 

Bên BÔng / Bà …

Địa chỉ: …

Điện thoại: …

Là: Bên có khả năng về chuyên môn và kỹ thuật để có thể thực hiện việc … cho Dự án.

 

Xét rằng,

– Hai bên cùng có nhu cầu và đang trong quá trình trao đổi, thỏa thuận về việc hợp tác thực hiện công việc …………… đối với Dự án.

– Trên tinh thần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên, hai bên thống nhất ký bản cam kết này với nội dung như sau:

 

Điều 1: QUI ĐỊNH CHUNG

 

1.1. Bản cam kết này có giá trị ràng buộc bắt buộc đối với cả hai bên, được xem và hiểu như là một bộ phận không thể tách rời với các hợp đồng, phụ lục hoặc thỏa thuận khác … mà hai bên sẽ ký kết với nhau trong quá trình triển khai Dự án sau này.

1.2. Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ: Được hiểu  là các thông tin, tài liệu, ý tưởng thiết kế, kinh doanh … thể hiện hoặc lưu trữ dưới các dạng như văn bản, file máy tính, thư điện tử, hình ảnh, mã code phần mềm tin học… mà mỗi bên có được và thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình. Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ còn được hiểu và thực hiện theo qui định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thông lệ Quốc tế (trong trường hợp pháp luật Việt Nam chưa có qui định).

1.3. Thông tin bảo mật: Là những thông tin thuộc Bí mật kinh doanh và Tài sản sở hữu trí tuệ nêu tại Điều 1.2 mà hai bên biết hoặc tiếp cận được trong quá trình thực hiện Dự án. Hai bên có trách nhiệm và cam kết bảo mật, không cung cấp cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin bảo mật vì bất kỳ lý do gì – nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên còn lại.

1.4. Người được phép nắm giữ thông tin bảo mật: Là những người tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào việc thực hiện Dự án. Danh sách người được phép nắm giữ thông tin bảo mật gồm:

STT           Họ và Tên Số                         CMND

1             ……………………..                       ……………. – ngày cấp  …………. – CA ………….

2             ……………………..                       ……………. – ngày cấp  …………. – CA ………….

Tuy vậy, hai bên thống nhất rằng thỏa thuận này còn được áp dụng cho tất cả các nhân viên của cả hai bên, không phải là “Người được phép nắm giữ thông tin bảo mật”, nhưng vì lý do nào đó có thể biết hoặc tiếp cận được “Thông tin bảo mật”.

 

Điều 2: NỘI DUNG THỰC HIỆN BẢO MẬT THÔNG TIN

 

Trong quá trình thực hiện Dự án, Bên B cam kết thực hiện nghiêm túc những nội dung sau đây:

2.1. Bảo mật thông tin của Bên A khi được giao triển khai các dự án, hợp đồng, …

2.2. Không tiết lộ các thông tin của Bên A cho bất kỳ bên thứ ba nào.

2.3. Không được phép sao chép, tạo mới các công việc hay sản phẩm dựa trên các thông tin này vì các mục đích cá nhân hoặc các mục đích khác ngoài phạm vi Dự án.

2.4. Không được phép sao chép, cung cấp một phần hay toàn bộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba nào biết khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của bên có quyền sở hữu đối với thông tin bảo mật.

2.5. Không được sử dụng thông tin bảo mật mà các bên đã cung cấp cho nhau phục vụ cho các mục đích khác ngoài nội dung dự án hai bên thực hiện.

2.6. Cung cấp Danh sách những người liên quan được phép nắm giữ thông tin bảo mật, tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc thực hiện dự án. Đồng thời, cam kết bảo đảm những người này sẽ không tiết lộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ khi có yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc được sự chấp thuận bằng văn bản của cả hai bên.

2.7. Quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm là của Bên A cho dù đã đăng ký hoặc chưa đăng ký quyền sở hữu đều thuộc về Bên A. Nghiêm cấm mọi hành vi gây thất thoát, tổn thất hoặc sử dụng sai mục đích.

2.8. Cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhau trong quá trình thực hiện dự án theo qui định của pháp luật.

 

Điều 3 : HIỆU LỰC VÀ CAM KẾT CHUNG

 

3.1. Hai bên cam kết hiểu rõ và thực hiện đúng các nội dung tại Bản cam kết này. Mọi sự thay đổi, bổ sung chỉ có giá trị khi được cả hai bên đồng ý bằng văn bản.

3.2. Trong quá trình thực hiện, bên nào vi phạm sẽ phải trả cho bên kia một khoản tiền phạt vi phạm tương đương 200% giá trị hợp đồng của Dự án.

3.3. Trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên chủ động giải quyết bằng thương lượng và hòa giải trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Nếu hai bên không thể giải quyết được sẽ chuyển vụ việc đến toà án giải quyết theo quy định của pháp luật. Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí liên quan đến vụ kiện, để cả chi phí thuê luật sư – cho bên thắng kiện.

3.4. Bản cam kết này có hiệu lực kể từ khi được đăng tải trên trang tin nhắn của Dự án. Trong trường hợp hai bên không đạt được sự thỏa thuận về việc hợp tác thực hiện Dự án, thì cam kết này vẫn có hiệu lực ràng buộc trong vòng 18 tháng tiếp theo, kể từ ngày hai bên chính thức xác nhận hủy bỏ việc hợp tác bằng văn bản hoặc xác nhận tại trang tin nhắn của Dự án.