Hướng dẫn khách hàng kết thúc dự án

Quy trình kết thúc dự án sẽ được thực hiện như sau:

1 Xác nhận kết thúc dự án

Khi đã ưng ý với sản phẩm, bạn muốn đóng dự án và thanh toán cho kế toán viên bạn vào phần ” Workspace – Khu vực làm việc chính ” của dự án để vào “Kết thúc dự án”.

Ảnh chụp Màn hình 2018-11-22 lúc 17.21.36

2 Đánh giá kế toán viên

Sau khi vào mục Đăng việc, bạn sẽ thấy mẫu để xếp hạng sao và đánh giá như hình sau và nhấn vào “kết thúc công việc”.

ssssssss

Đăng việc để thuê kế toán viên làm việc ngay!